En poursuivant votre navigation sur ce site, vous devez accepter l’utilisation et l'écriture de Cookies sur votre appareil connecté. Ces Cookies (petits fichiers texte) permettent de suivre votre navigation, actualiser votre panier, vous reconnaitre lors de votre prochaine visite et sécuriser votre connexion. 

Gebruiksvoorwaarden

Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Treyeus en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door Treyeus en de klant. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. Treyeus houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de klant persoonlijk van de op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

1. Identité de Treyeus

Treyeus SPRL 18 Chaussée des vignes
1300 Wavre
België
BE0690.830.634

2. "Online" bestellen

De klant kan een geselecteerd artikel online kopen via www.sunvita.be. De levering aan de klant wordt – na ontvangst van de betaling – gedaan op een door de klant gekozen adres te België. Luxemburg, Frankrijk ,Nederland, Suitsland. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht of bedenktijd (zie punt 7).
De levering aan de klant wordt enkel uitgevoerd als het artikel voorradig is op ons centraal depot in Grez Doiceau.

3. Prijs

Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn de prijzen btw en andere taksen inbegrepen. Bijkomende verplichte leverings-, bestelling,- of andere administratieve kosten zijn niet inbegrepen en worden apart vermeld.
Alle prijzen zijn in Euro/€.
Alle prijzen zijn gebaseerd op Cash & Carry en de leveringen zijn gratis.
Artikelen aangekocht op de webshop van Treyeus worden door de klant vóór de levering betaald. Er zal geen levering gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald. Een overeenkomst “verkoop op afstand” komt pas tot stand op het moment dat een order aan de consument is overhandigd ofwel per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of artikelen, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kan Treyeus niet aansprakelijk worden gesteld.
De klant kan kiezen uit verschillende online betalingswijzen.
Treyeus aanvaardt geen andere betalingswijzen buiten deze die voorgesteld zijn op de site sunvita.be.
De elektronische en papieren geschenkbonnen kunnen worden gebruikt, conform hun geldigheidsduur vanaf de datum van de uitgifte. Indien het bedrag van de bestelling hoger is dan het bedrag van de gift card of geschenkbon, dient de klant het verschil te betalen. Indien het bedrag van de bestelling lager is dan het bedrag van uw gift card of geschenkbon, zal de klant dit saldo bewaren in de vorm van een tegoedbon.

4. Levering

De wijze van levering wordt aangegeven in een bevestiging per e-mail aan de klant. In functie van de beschikbare voorraad worden de bestelde producten geleverd.
De leveringen worden uitgevoerd door verschillende externe partners geselecteerd door Treyeus, afhankelijk van de afmetingen van de bestelde product(en) en van de diensten gekozen door de klant.
De levering is voorlopig enkel mogelijk .
Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de klant op het moment van zijn bestelling. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een leveringsbon.
Elk zichtbaar gebrek aan het product moet worden vermeld op de kopij van de leveringsbon en dit moet worden teruggestuurd naar Take-Off (www.sunvita.be) binnen de 2 dagen na de levering.
Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering van producten met kleine of gemiddelde afmeting, wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het plaatselijk postkantoor staat vermeld, zodat de klant, na vertoning van het identiteitsbewijs, het product kan afhalen binnen de 14 kalenderdagen bij het plaatselijke postkantoor.

5. Leveringstermijn

De leveringstermijnen zijn niet bindend voor Treyeus en zijn louter indicatief. Ze kunnen dan ook geen essentieel element van de verkoopovereenkomst vormen.

6. Herroepingsrecht of bedenktijd

De klant heeft het recht aan Treyeus mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.
Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten die nog in originele en onbeschadigde verpakking zitten, ongebruikt geweest zijn, met toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur en aankoopbewijs, zodat de goederen klaar zijn voor wederverkoop.
De artikelen moeten teruggestuurd worden naar Treyeus 18 Chaussée des vignes , 1300 Wavre.
Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Treyeus zullen ter beschikking blijven van de klant. Ook producten die pas later dan 14 dagen na de levering worden teruggestuurd, blijven ter beschikking van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna Treyeus eigenaar wordt van het product.
Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan Treyeus . Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd.
Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:
• Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
• Artikelen waarvan de verpakking – of deel ervan – zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht;
• Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
De klant dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product, via een aangetekend schrijven of via een e-mail info@treyeus.be ) zijn herroepingsrecht uitoefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering, in originele verpakking en onbeschadigde verpakking.
Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, wordt binnen een termijn van 14 kalenderdagen de betaalde aankoopsom terugbetaald, en dit via dezelfde betalingswijze als bij bestelling gebruikt werd.

7. Garanties

7.1. Treyeus biedt een garantie

Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed, zonder kosten voor de klant. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn v
Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen info@treyeus.be , volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen

7.2 Enkel de factuur, het kasticket of de aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van Take-Off. Deze documenten dienen door de klant te worden bewaard en voorgelegd in hun originele versie. De garantietermijn start op de op deze documenten vermelde datum. Indien de levering aan de klant is gebeurd vóór de factuurdatum, dan geldt de datum van levering zoals vermeld op het leveringsdocumen.

7.3 Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen of accessoires indien het defect voortvloeit uit een verkeerd gebruik, externe oorzaken, gewoon onderhoud of normale slijtageverschijnselen.

8. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat Treyeus niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de website van Treyeus of internet, als gevolg van voormelde risico’s. De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kan dienen.
De verkoop op sunvita.be is enkel toegelaten vanaf 18 jaar. Producten bestemd voor kinderen moeten door volwassenen worden aangekocht. Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke voogd.

9. Bescherming van de privacy

Treyeus behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bijv. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.
De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Lees meer bij Privacy.

10. Algemene bepalingen – bevoegde rechtbanken

10.1. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.

10.2. Alle overeenkomsten gesloten tussen Treyeus en zijn klanten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Treyeus en zijn klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.

11. Intellectuele Eigendom

Alle teksten, commentaren, tijdschriften en illustraties en beelden vertoond op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de gehele wereld. Elk gedeeltelijke of gehele reproductie van de website of van de cataloog van Treyeus is strikt verboden.